Ілля Ілліч Мечников

Наука може і повинна в майбутньому дарувати людям щасливе існування

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Про музей | Положення про музей «Наш великий земляк І.І. Мечников – Громадяни світу» як структурний підрозділ Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області
Положення про музей «Наш великий земляк І.І. Мечников – Громадяни світу» як структурний підрозділ Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області

Положення

про музей «Наш великий земляк І.І. Мечников – Громадяни світу» як структурний підрозділ Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України 

Схвалено на засіданні педагогічної ради Дворічанського ЦДЮТ від 31.08.2015, протокол №3

 

I. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає порядок діяльності та обліку музею «Наш великий земляк І.І.Мечников – Громадянин світу», як структурного підрозділу Центру дитячої та юнацької творчості, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України та не є юридичною особою.

2. Музей створюється з метою збереження та вивчення національно-культурної спадщини та історії рідного краю, для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою. Музей є важливим засобом навчально-виховної роботи, формування всебічно освіченої особистості, виховання патріотів українського народу.

3. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про музеї та музейну справу», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України з питань діяльності музеїв, цим Положенням.

4. Музей, у фондах якого зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що мають наукову, історичну, культурну, художню цінність, беруться на облік відповідно до статті 19 Закону України «Про музеї та музейну справу».

5. За профілем музей – історичний.

6. Музей може співпрацювати з іншими навчальними закладами, державними та громадськими організаціями, науковими установами.

II. Основні завдання музею

1. Основними завданнями музею є:

залучення молоді до краєзнавчої, науково-дослідницької та природоохоронної роботи;

формування в молоді соціального досвіду на прикладах історичного минулого України;

вивчення, експонування та популяризація історико-культурних та природних надбань рідного краю засобами навчальної, виховної та просвітницької роботи;

розширення і поглиблення загальноосвітньої та допрофесійної підготовки  молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

надання допомоги педагогічним колективам навчальних закладів у       впровадженні активних форм роботи з учнями;

залучення дітей, учнів та молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;

проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді, інших верств населення.

2. Музей проводить дослідницьку роботу відповідно до профілю; систематично поповнює свої фонди матеріалами, віднайденими під час проведення краєзнавчих експедицій, туристських походів, екскурсій, використовує інші шляхи комплектування фондів, що не суперечать законодавству; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їх збереження; створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки; організовує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах.

III. Створення та ліквідація музею

1. Музей створюється за ініціативи педагогічних, учнівських  колективів та батьківської громадськості. Створення музею витікає із зацікавленості учасників навчально-виховного процесу, актуальності та доцільності їх функціонування.

2. Рішення про підготовку концепції створення музею, збір музейних предметів та музейних колекцій, формування експозиції та фондів музею прийняте директором Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості та оформлене наказом.

3. Наказ про відкриття музею видається керівником навчального закладу за наявності:

тематико-експозиційного плану музею;

фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі;

експозиції відповідного змісту;

окремого приміщення та обладнання, яке забезпечує збереження, вивчення й експонування музейних колекцій та окремих музейних предметів;

архіву музейних предметів;

охорони музею, організованої в рамках охорони навчального закладу;

забезпечення пожежної безпеки в рамках протипожежної охорони навчального закладу;

розкладу роботи музею.

4. Облік музею здійснюється шляхом заповнення уніфікованого паспорту музею за формою, наведеною у додатку до Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2014 року №1195, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2014 року №1415/26192.

5. Діяльність музею припиняється за рішенням керівника навчального закладу шляхом видання наказу про закриття музею та інформування відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації.

IV. Керівництво музеєм

1. Загальне керівництво діяльністю музею здійснює директор Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості.

2. Директор Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості:

вирішує питання розміщення музею та графік його роботи;

затверджує план роботи музею;

сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;

призначає керівника музею, відповідального за роботу музею, з числа педагогічних працівників або керівника музею на громадських засадах (за згодою);

приймає рішення щодо заохочення відповідального за роботу музею та членів Ради музею.

3. Відповідальний за роботу музею (керівник музею):

організовує виконання плану роботи музею;

залучає до співпраці установи, навчальні заклади, державні та громадські організації, підприємства тощо;

контролює ведення документації музею;

відповідає за ведення книги обліку надходжень, інвентарної книги та картотеки музейних предметів;

оформляє акти приймання та передавання музейних предметів;

подає керівнику навчального закладу пропозиції щодо заохочення активістів музейної роботи;

вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею, у межах своєї компетенції.

4. Вищим громадським органом музею є Рада музею. Кількісний та персональний склад Ради музею визначається на зборах активу Центру дитячої та юнацької творчості та складається з учнів і педагогічних працівників, представників громадськості (за згодою).

5. Рада музею обирає голову, а також:

готує та подає на затвердження плани роботи;

заслуховує звіти про краєзнавчу, пошукову, фондову та науково-дослідницьку роботу в рамках діяльності музею;

вирішує питання включення до фондів музейних предметів історії, культури, природи, що надійшли в процесі пошукової роботи;

організовує підготовку громадських кадрів: екскурсоводів, лекторів тощо, а також організовує навчання активу;

формує та удосконалює електронну базу даних музею;

встановлює зв’язки та організовує співпрацю з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об’єднаннями.

6. Голова Ради музею виконує такі функції:

бере участь у розподілі обов’язків між членами ради;

відповідає за ведення документації музею (книги обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, планів роботи);

вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею, у межах своєї компетенції.

V. Облік і збереження музейного фонду

 

1. Облік і збереження музейних предметів, що мають наукове, історичне, культурне, художнє значення, проводяться відповідно до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року № 1147 (далі – Положення про Музейний фонд України).

2. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в книзі обліку надходжень та інвентарній книзі, які прошиваються, скріплюються печаткою та завіряються підписом керівника навчального закладу.

3. Фонди музею поділяються на основні (музейні колекції, музейні предмети історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо).

4. У разі ліквідації Центру дитячої та юнацької творчості, при якому діє музей, а також у разі ліквідації музею його музейні зібрання та колекції, окремі предмети музейного значення, придбані за кошти державного та місцевих бюджетів, передаються до відповідних профільних музеїв у порядку, передбаченому Положенням про Музейний фонд України.

 

VIII. Господарське утримання і фінансування

 

1. У своїй роботі музей використовує обладнання, приміщення та інше майно навчального закладу.

2. Витрати, пов’язані з пошуковою, фондовою та експозиційною роботою, придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, здійснюються за рахунок загальних асигнувань органів управління освітою, а також коштів, не заборонених законодавством України.

(Схвалено на засіданні педагогічної ради ЦДЮТ)

 

Переглядів: 165
Дата публікації: 10:11 26.03.2020